(Chinhphu.vn) - Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Cơ quan của ông Trần Trung Nam (TPHCM) có một gói thầu lát gạch vỉa hè, khối lượng dự toán là lát gạch 5.000m2, trị giá khoảng 2 tỷ đồng, kế hoạch đấu thầu phê duyệt thực hiện chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu, áp dụng hợp đồng trọn gói với giá trị 1,9 tỷ đồng.

Khi thi công, vì lý do một phần vỉa hè còn vướng đền bù đất không thực hiện được, nhà thầu không thể thi công trọn vẹn hợp đồng trọn gói nên thống nhất ngưng thanh toán tại thời điểm này, đến khi làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán mới phát hiện khối lượng lát gạch theo dự toán (5.000m2) là diện tích vỉa hè chưa trừ phần bồn cây 200m2 (nghĩa là phần lát gạch thực tế toàn bộ chỉ là 4.800m2).

Khối lượng vỉa hè nhà thầu đã làm là 2.500m2, diện tích lát gạch thực tế thi công là 2.400m2 (trừ 100m2 bồn cây).

Ông Nam hỏi, nếu nhà thầu không bị vướng đền bù đất mà vẫn thi công hết hợp đồng, thì thanh toán nhà thầu đủ 2 tỷ đồng (mặc dù diện tích lát gạch thực tế chỉ là 4.800m2 không phải 5.000m2 theo dự toán mời thầu) là đúng theo tính chất hợp đồng trọn gói có đúng không?

Theo quan điểm thanh toán theo tỷ lệ %, nhà thầu lấy diện tích đã lát gạch thực tế chia cho diện tích phải lát theo thực tế: (2.400m2/4.800m2) x 2 tỷ đồng (giá trị hợp đồng) = 1 tỷ đồng có đúng hay không?

Quan điểm của kế toán công ty ông Nam là lấy diện tích đã lát gạch thực tế chia cho diện tích phải lát theo mời thầu: (2.400m2/5.000m2) x 2 tỷ đồng (giá trị hợp đồng) = 960 triệu đồng, như vậy có đúng hay không?

Nếu điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD (hợp đồng có bảng đơn giá kèm theo), vậy tính phần giảm trừ hợp đồng bằng cách nào đúng:

- Lấy khối lượng lát gạch thực tế còn phải làm (4.800m2 - 2.400m2) x đơn giá lát gạch.

- Lấy khối lượng lát gạch còn phải làm theo dự toán mời thầu (5.000m2 - 2.400m2) x đơn giá lát gạch.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn