(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Trung (Hòa Bình) hỏi: Dự án sử dụng vốn Chương trình 135 giao xã làm chủ đầu tư, quản lý dự án, nhưng cán bộ xã không có trình độ chuyên môn, chuyên ngành để thực hiện thì có được thuê hoặc hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý Chương trình 135 cấp huyện không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết”.

Như vậy, việc chủ đầu tư thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có đủ năng lực theo quy định để thực hiện quản lý dự án là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án được hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD.

Chinhphu.vn