(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đăng Thanh (Hà Nội) hỏi: Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế lĩnh vực giao thông trong công trình xây dựng có cần chứng chỉ hành nghề của lĩnh vực này không? Có thể dùng chứng chỉ thiết kế gì để thay thế chủ trì chủ nhiệm?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình được xét cấp theo lĩnh vực, loại công trình tương ứng với kinh nghiệm thực hiện của cá nhân.

Trường hợp cá nhân có kinh nghiệm chủ nhiệm, chủ trì, tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan của công trình giao thông loại nào thì được xét cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông loại đó.

Chinhphu.vn