(Chinhphu.vn) – Bố của ông Phạm Trung Đức (Hải Phòng) là thương binh 4/4. Trước đây bố ông mua mảnh đất A, diện tích 500m2 và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa xin giảm tiền sử dụng đất theo chính sách đối với người có công.

Hiện nay bố ông Đức có mảnh đất B thuộc diện giải toả và được Nhà nước giao một mảnh đất khác có diện tích 60m2, phải nộp tiền sử dụng đất. Ông Đức hỏi, bố của ông có thể xin giảm tiền sử dụng đất được không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Phạm Trung Đức như sau:

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Khoản 1, Điều 10  và Khoản 2, Điều 12 Nghị định này quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với thương binh loại 4/4

Theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ thì, thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40% (thương binh loại 4/4); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp bố của ông Phạm Trung Đức là thương binh loại 4/4 (có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 40%) thuộc đối tượng được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Tuy nhiên, chỉ được giảm tiền sử dụng đất một lần duy nhất trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở, bố ông Đức được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở, không phải trả tiền sử dụng đất thì không thuộc trường hợp hỗ trợ tiền sử dụng đất.

Nếu khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nhưng bố ông Đức được Nhà nước giao 60m2 đất ở có thu tiền sử dụng đất, thì bố ông có thể kết hợp đề nghị giảm tiền sử dụng đất theo chính sách ưu đãi đối với người có công.

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công, trong đó có việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở cho từng trường hợp cụ thể, theo mức cụ thể quy định tại Quyết định 118/1996/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg đã được các địa phương quản lý hồ sơ người có công thực hiện từ năm 1996 đến nay. Do đó, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội khi xem xét các trường hợp người có công đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, cần rà soát hồ sơ, tránh bỏ sót đối tượng, đồng thời tránh việc hỗ trợ nhiều lần cho một đối tượng.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất, Chi cục trưởng Chi cục thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được giảm đối với hộ gia đình, cá nhân.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.