(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 477/QĐ-TTg thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Tổ công tác thay ông Trần Tiến Dũng - nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chuyển công tác khác.

Ông Trần Khả Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ làm Thường trực Tổ công tác thay ông Vũ Thiện Vương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp được nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao khi các Bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau. 

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hiển