(Chinhphu.vn) – Việc hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp sử dụng phương pháp đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật là không phù hợp và có thể dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu do phải đánh giá về kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Quốc Thái (Đồng Tháp) tham khảo Mục 3 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (Mẫu số 03) thì đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật chỉ quy định "Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định về luật xây dựng và pháp luật có liên quan".

Tuy nhiên quá trình lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong đó có nêu các yêu cầu về: Biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động...

Ông Thái hỏi, hồ sơ yêu cầu lập như vậy có phù hợp hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp (Mẫu số 03) ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Theo đó, việc hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp sử dụng phương pháp đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật là không phù hợp với hướng dẫn nêu trên và có thể dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu do phải đánh giá về kỹ thuật. Trường hợp gói thầu cần phải đánh giá đạt, không đạt thì áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Chinhphu.vn