(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Nai, các phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 135/2016/NĐ-CP còn bất cập, chưa rõ ràng, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngày 9/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, tiền thuê đất phải điều chỉnh theo đơn giá mới.

Đồng thời, đối với phần đất đã cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại theo hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài phần tỉền thuê đất phải nộp một lần cho nhà nước thì Công ty hạ tầng phải nộp thêm khoản tiền được tính bằng tiền phạt chậm nộp kể từ ngày cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất đến khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước.

Theo cử tri tỉnh Đồng Nai đây là điều không phù hợp vì các phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ còn bất cập, chưa rõ ràng, vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến tình trạng xác định giá đất, tiền thuê đất có sự chênh lệch giữa các cơ quan quản lý nhà nước như giữa Kiểm toán nhà nước và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Cử tri tỉnh Đồng Nai đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và sửa đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Đồng Nai như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013: “2. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước”.

Tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 1/7/2014.

Quy định tại các Nghị định này thực hiện theo đúng Luật Đất đai năm 2013; bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và người thuê lại đất; đồng thời bảo đảm công bằng đối với những doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đã thực hiện nộp tiền thuê đất cho Nhà nước và thực hiện cho thuê lại theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn