(Chinhphu.vn) – Năm 2000, ông Hồ Kim Thỉnh (Quảng Ngãi) được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 700m2 đất, loại đất màu. Ngày 18/5/2019, ông Thỉnh đổ đất trên thửa đất màu này, các chủ sử dụng đất xung quanh thửa đất của ông không có ý kiến gì.

Tuy nhiên, UBND xã đến lập biên bản kiểm tra hiện trạng và đình chỉ buộc thu dọn toàn bộ đất đã được đổ trên thửa đất này mà không thông báo lý do. Ông Thỉnh hỏi, việc làm của ông có đúng quy định không, nếu không thì quy định tại điều nào?

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định:

"Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai

1. Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

2. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 hoặc đăng ký việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ông có hành vi đổ đất lên đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Đề nghị ông chấp hành đúng quy định của pháp luật và việc xử lý vi phạm của địa phương.

(Theo monre.gov.vn)