(Chinhphu.vn) - Ngày 27/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thế Phong

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế Bạch Chơn Đông cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Trung ương. Tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, luôn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. UBND tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định và đã từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đã bám sát các chủ trương Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao, không có cơ quan, đơn vị nào tuyển vượt biên chế giao; công chức, viên chức được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bổ nhiệm của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, công khai, minh bạch, khách quan.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, đến nay, Thừa Thiên-Huế đã thành lập mới 2 đơn vị và thực hiện việc sáp nhập, giải thể 57 cơ quan. Cùng với đó, tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Sau khi sáp nhập các đơn vị, số lượng lãnh đạo quản lý giảm 53 chức lãnh đạo (cấp trưởng: 50 chức danh; cấp phó: 3 chức danh).

Về số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện đúng quy định (bằng hoặc ít hơn số lượng cấp phó tối đa theo quy định). Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đánh giá toàn diện các vấn đề theo yêu cầu, cơ bản số liệu đầy đủ, tuy nhiên, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân cần được cụ thể, rõ ràng hơn và có đề xuất các giải pháp để khắc phục.

Các thành viên Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét, đưa vào diện tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc phù hợp. Bên cạnh đó, bổ sung số liệu đánh giá, phân loại viên chức hằng năm; đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt đến án xác định vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu đến năm 2021 phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành phần dự họp đông đủ của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Các ý kiến giải trình, rõ làm các vấn đề Tổ công tác nêu cũng rất xác đáng, Tổ công tác ghi nhận và nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tham mưu trong việc thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết của Trung ương chưa thực sự quyết liệt, chưa có đột phá; về xây dựng và phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp còn quá chậm.

Về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế chưa rõ, cần được bổ sung; còn tình trạng bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát biên chế, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong, tinh giản biên chế theo quy định.

UBND tỉnh đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế viên chức. Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất để giải quyết tốt khiếu nại, kiến nghị của của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thế Phong

Hoàng Thế Lực