(Chinhphu.vn) – Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm: Công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính. Công ty chứng khoán không thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý, cấp phép.

Theo ông Nguyễn Anh Hoàng (Hà Nội) được biết quy định hiện nay công ty chứng khoán được phép thực hiện nghiệp vụ cho vay Margin, ứng trước, và tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng có quy định:

“Điều 4: Giải thích từ ngữ

… 4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

… 12. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

... 14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

Với những dẫn chiếu trên, ông Hoàng hỏi, công ty chứng khoán có phải là tổ chức tín dụng phi ngân hàng không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Căn cứ Điều 3, Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 7/5/2014 quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính, không có quy định đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm: Công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính. Công ty chứng khoán không thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý, cấp phép.

Chinhphu.vn