(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên các hoạt động kinh tế thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên các hoạt động kinh tế để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều đối với các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III (gọi chung là từ cấp III đến cấp đặc biệt); hỗ trợ sửa chữa đột xuất khắc phục sự cố đê điều đối với đê cấp IV và cấp V.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên các hoạt động kinh tế để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V; tham gia bảo đảm duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III. Đối với đê chuyên dùng của các ngành, các cơ sở; kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều do các chủ công trình bảo đảm.

Dự thảo nêu rõ nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn ngân sách trung ương gồm: Chi sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê; chi sửa chữa gia cố đường gom, đường hành lang chân đê, dốc lên xuống đê trong phạm vi bảo vệ đê điều; chi sửa chữa và trồng cỏ mái đê, cơ đê, chân đê, mái kè; đắp đất, trồng cây chắn sóng; chi khảo sát, phát hiện và xử lý mối và các ẩn hoạ trong thân đê; khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê; sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Công trình phân lũ, làm chậm lũ; công trình tràn sự cố; giếng giảm áp; điếm canh đê; chi khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát mặt cắt cố định ngang sông định kỳ, đo đạc sơ hoạ diễn biến lòng dẫn; đo đạc diễn biến bãi biển trước đê; bổ sung cơ sở dữ liệu về đê điều phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão…

Đối với nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn ngân sách địa phương: Căn cứ nội dung chi duy tu, bảo dưỡng đê điều quy định nêu trên và quy định bổ sung của địa phương (nếu có); tình hình hệ thống đê điều do địa phương quản lý, khả năng kinh phí và hiện trạng đê điều của địa phương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung chi duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều do địa phương quản lý cho phù hợp, bảo đảm an toàn tuyến đê do địa phương quản lý.

Mức chi thực hiện các nội dung duy tu, bảo dưỡng đê điều theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP