(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Võ Quỳnh Giao (TP. Đà Nẵng) thuộc hộ nghèo chuẩn thành phố, được cấp thẻ BHYT mã GD4 hưởng mức 80% chi phí khám chữa bệnh.  Bà Giao hỏi, tại sao thẻ BHYT của bà và các thành viên trong gia đình không được hưởng mức 100% chi phí BHYT như các năm trước?

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mã đối tượng, mã mức hưởng của đối tượng nghèo, cận nghèo như sau:

Người thuộc hộ gia đình nghèo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Mã đối tượng: HN; Mã mức hưởng: 2

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Mã đối tượng: CN; Mã mức hưởng: 3

Nếu bà thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn thành phố (không bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Điểm 1, Điểm 2 nêu trên) thì bà sẽ được cấp thẻ BHYT với mã đối tượng là GD, mã mức hưởng là 4 (mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh).

Chinhphu.vn