(Chinhphu.vn) – Ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước tại phiên họp thứ 46.


Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 10/7/2020, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đã tổ chức họp phiên toàn thể để thẩm tra Tờ trình số 294/TTr-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, về thẩm quyền quyết định, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, căn cứ Khoản 8 Điều 19 của Luật Ngân sách Nhà nước, thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định là đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên là cần thiết và hợp lý. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, không thể giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính-Ngân sách  nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, để bảo đảm kịp thời kinh phí cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, căn cứ Khoản 3 Điều 51 Luật Ngân sách Nhà nước, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở các ý kiến nêu trên, để bảo đảm thực hiện đúng cam kết với Nhà tài trợ, Ủy ban Tài chính- Ngân sách trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài vay của Ngân hàng Thế giới) cho Kiểm toán Nhà nước; giao Chính phủ tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giao cho Chính phủ trình lên Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 10. Nội dung này sẽ được đưa vào Nghị quyết Dự toán Ngân sách Nhà nước hoặc đưa vào Nghị quyết chung.

Nguyễn Hoàng