(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Quang Sơn (Thái Nguyên) là giáo viên hợp đồng được trả lương theo tiết tại một trường THCS. Thực hiện việc phòng/tránh dịch Covid-19 nên ông Sơn tạm dừng việc dạy học từ ngày 4/2/2020 đến ngày 27/4/2020.

Ông Sơn đã làm hồ sơ hưởng gói hỗ trợ dịch Covid-19 nhưng theo Công văn của UBND tỉnh, chỉ hỗ trợ cho giáo viên mầm non, phổ thông, nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán.

Ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trường hợp ông có được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ không, nếu được hưởng ông cần đến đơn vị nào để đăng ký?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 142/HĐND-VP ngày 12/6/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non, phổ thông, nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh phải nghỉ dạy, nghỉ làm và không được thanh toán tiền công thuê khoán trong thời gian nghỉ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 2371/UBND-KT ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non, phổ thông, nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh phải nghỉ dạy, nghỉ làm và không được thanh toán tiền công thuê khoán trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ các chủ trương của tỉnh ủy, văn bản của HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ (Hướng dẫn số 1335/LS-GDĐT-TC-NV ngày 22/7/2020) thì các đối tượng hợp đồng giảng dạy như trường hợp ông Phạm Quang Sơn là hợp đồng dạy thay cho giáo viên nghỉ thai sản, đối tượng hợp đồng này được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, không thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định đã nêu.

Khoản 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ quy định đối tượng hỗ trợ “người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19…”.

Đối chiếu quy định trên, ông Sơn là giáo viên hợp đồng được trả lương theo tiết của trường THCS, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Chinhphu.vn