(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành xây dựng và sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước.

Ngày 14/8, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 200 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Bộ Xây dựng đã tham dự Đại hội.
Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trình bày nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP

Trong nhiệm kỳ qua, Bộ Xây dựng đã tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Nhà nước ngành Xây dựng theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN. Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị… theo quy hoạch và kế hoạch.

Đồng thời nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng; tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của ngành; tích cực đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Qua đó lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả; tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: VGP

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU “về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”, với 8 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu và xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là 100%  đảng viên đã tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỉ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96%.N hiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã kết nạp 451 đảng viên mới, đạt 112,7% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

Tham luận của các Đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đại hội đã thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí, trong đó bầu tại Đại hội 24 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương gồm 6 người. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa 9. 

Toàn Thắng