(Chinhphu.vn) - Cơ quan ông Dương Văn Định (Hải Dương) là chủ đầu tư một công trình, do điều chỉnh thiết kế, nên dự toán cũng phải điều chỉnh. Dự toán trước đây được lập theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ông Định hỏi, điều chỉnh dự toán tại thời điểm hiện nay thì áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hay áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc chuyển tiếp áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo nội dung câu hỏi của ông Dương Văn Định thì dự án được thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quá trình thực hiện do điều chỉnh thiết kế dẫn tới đến phải điều chỉnh dự toán.

Vì vậy, đây là dự án đã lựa chọn được tư vấn thiết kế và đang triển khai nên việc điều chỉnh dự toán xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng phải phù hợp với các quy định pháp luật về xây dựng. Tuy nhiên cần lưu ý, việc điều chỉnh, cập nhật định mức, giá xây dựng, giá gói thầu thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định các văn bản hiện hành tại thời điểm điều chỉnh do Người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, tiến độ và tiết kiệm chi phí của dự án.

Chinhphu.vn