(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu (gọi chung là giấy tờ có giá) do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định mua, bán hẳn giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.

Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá là đồng Việt Nam. Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp; không trong tình trạng đang được chiết khấu, bị cầm cố, thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ khác; chưa đến hạn thanh toán gốc.

Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu được mua, bán hẳn có thời hạn tính từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá đến ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi của kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu đó tối đa dưới 12 tháng.

Trái phiếu được mua, bán hẳn phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán và quy định tại Thông tư này.

Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, Bên mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức.

Về hình thức giao dịch: Việc lựa chọn áp dụng hình thức thực hiện giao dịch do Bên bán và Bên mua thỏa thuận phù hợp với điều kiện của từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải bảo đảm thực hiện giao dịch an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL