(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thế Sự (Bình Dương) là thành viên hội đồng thành viên công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được công ty giới thiệu ứng cử và được đại hội cổ đông bầu làm thành viên ban kiểm soát tại công ty cổ phần có vốn của công ty trên 51%.

Ông Sự không được giao làm đại diện phần vốn của công ty tại công ty cổ phần để thực hiện quyền cổ đông, biểu quyết tại đại hội cổ đông công ty cổ phần. Ông hỏi, thù lao mà công ty cổ phần chi trả cho việc tham gia ban kiểm soát ông được hưởng hay phải nộp lại cho công ty?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo nội dung hỏi thì ông là thành viên hội đồng thành viên công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nhưng không phải là người đại diện phần vốn của công ty tại công ty cổ phần nên ông không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 3, Khoản 6 Điều 25 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Do ông được công ty giới thiệu ứng cử và được bầu làm thành viên ban kiểm soát ở doanh nghiệp có vốn góp của công ty nên khoản thù lao không chuyên trách tại công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn