(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1169/NQ-UBTVQH14 về việc phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021.

Theo đó, kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021 là: 179,532 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tự chủ: 49,583 tỷ đồng; kinh phí không tự chủ: 129,949 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ: Đối với số kinh phí tự chủ đã giao cho Đoàn đại biểu Quốc hội, nếu chưa sử dụng cho đến thời điểm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thành lập thì thực hiện hủy dự toán theo quy định của pháp luật. Số hủy dự toán không ít hơn số bình quân tính theo tỷ lệ trong thời gian còn lại đến 30/6/2021.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành, phân bổ kinh phí đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội; điều chỉnh dự toán cho Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm (nếu có).

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 1168/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, điều chỉnh tăng 14,5 tỷ đồng số thu viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bố trí cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 (từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách trung ương); đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng 14,5 tỷ đồng nguồn vốn vay nước ngoài đã giao cho tỉnh Quảng Nam năm 2020 để thực hiện Dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An".