(Chinhphu.vn) - Ngày 10/1, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. 
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nói về các các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành trong năm 2020. Ảnh: VGP
Năm 2019, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của bộ, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thể thao Việt Nam có bước tiến vượt bậc tại SEA Games 30 và đứng thứ 2 toàn đoàn với 98 Huy chương Vàng trong đó có nhiều huy chương ở các môn Olympic, Đội tuyển U22 nam quốc gia lần đầu tiên sau 60 năm giành Huy chương Vàng SEAGames và Đội tuyển Nữ bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 6 đầy quả cảm đem lại niềm vinh dự, tự hào dân tộc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Du lịch Việt Nam có bước phát triển đột phá, tốc độ tăng trưởng trung bình năm 2019 và 3 năm liên tiếp (2016-2019) đạt 30%/năm. Khách du lịch quốc tế tăng trưởng ấn tượng, đón trên 18 triệu lượt, tăng 16,2% so với năm 2018. Du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng du lịch quốc tế. Năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới.

Ảnh: VGP


Bộ VHTT&DL xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020 gồm:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" và Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai xây dựng: Lập Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều 1 dự án Luật; 4 nghị định và 22 Thông tư. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ, văn bản, đề án trong Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giải pháp thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2020. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ VHTT&DL, Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo. 

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, phát huy thành tích đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao nhất, Bộ VHTT&DL phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm 2020 và các mục tiêu phát triển ngành theo kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược 10 năm 2011-2020 của Chính phủ.
Nhật Nam