(Chinhphu.vn) - Sau 3 năm thực hiện xây dựng các tiêu chí về văn hoá và môi trường, đời sống văn hóa ở nông thôn đã có nhiều tiến bộ.

Nhiều mô hình, biện pháp, cách làm hiệu quả để xây dựng nông thôn mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, sau 3 năm thực hiện tiêu chí về văn hoá và môi trường, đã có 5/11 xã đã xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (đạt 45%); 92/130 thôn, ấp, bản xây dựng được Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn (đạt tỷ lệ 70%); 37/130 thôn, ấp, bản có khu thể thao (đạt tỷ lệ 28,5%). Trong đó, trên 2/3 số Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn hoạt động ổn định, thường xuyên thu hút được đông đảo người dân ở cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Về thực hiện các tiêu chí về môi trường, 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có nhiều mô hình, biện pháp, cách làm có hiệu quả thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

Trong đó số hộ sử dụng nước sạch tại 11 xã điểm, đạt tỷ lệ trên 95% (tăng 30% so với năm 2008); đồng thời có 96/130 thôn thành lập Tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung của xã; 70% số hộ có đủ công trình vệ sinh (tăng gần 30% so với năm 2008)…

Về xây dựng thôn, ấp văn hóa, đã trực tiếp thực hiện nhiều tiêu chí về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại 11 xã điểm. Tính đến tháng 10/2011, tại 11 xã điểm đã có 81/130 thôn, ấp, bản được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương (đạt tỷ lệ 62%).

Phát huy truyền thống đạo lý “Tương thân, tương ái” của dân tộc, các xã điểm đã huy động mọi nguồn lực giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”. Trong phong trào “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế” đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác phát triển kinh tế có hiệu quả.

Về xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở nông thôn 11 xã điểm: trên 60% số thôn có đội văn nghệ quần chúng, hoạt động vào các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Trên 25% số người dân tham gia vào các hoạt động tập luyện thể thao thường xuyên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và môi trường NTM

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa thực hiện còn chậm, đa số vẫn sử dụng cơ sở cũ, chất lượng về tổ chức và hoạt động còn yếu; 38% xã chưa đạt tiêu chí 70% thôn được công nhận “Thôn văn hóa”, đồng thời mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa-xã hội lành mạnh, phong phú giàu bản sắc văn hóa dân tộc, chưa được thể hiện trong Bộ tiêu chí về xây dựng NTM, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Do đó, Bộ VHTTDL cho biết, mục tiêu và giải pháp xây dựng đời sống văn hoá và môi trường NTM trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các tiêu chí về văn hóa và môi trường trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; triển khai xây dựng và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, với 05 tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020”; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn nông thôn gắn với xây dựng NTM; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở các cấp...

Đồng thời, phát huy sáng tạo của quần chúng nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa và môi trường NTM và tăng cường các hình thức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, năng lực của công chức văn hóa - xã hội xã, cán bộ Hội nông dân xã và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã; tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được về văn hóa tại 11 xã điểm NTM trong thời gian tới.

Chi Anh