(Chinhphu.vn) – Báo cáo của Chính phủ khẳng định, năm 2018, công tác THTKCLP đã dần đi vào nề nếp và có những chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH được Quốc hội đề ra.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại phiên họp thứ 33 diễn ra vào chiều 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong năm 2018, trong đó đã nêu bật những kết quả cụ thể về THTKCLP trên lĩnh vực như: trong xây dựng pháp luật, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; trong quản lý ngân sách nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2018, công tác THTKCLP đã dần đi vào nề nếp và có những chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH được Quốc hội đề ra. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong cả nước đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường THTKCLP trong tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTKCLP.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc THTKCLP được thực hiện quyết liệt hơn; ý thức, nhận thức về công tác THTKCLP của các bộ, ngành, địa phương đã có cải thiện rõ rệt. Báo cáo kết quả THTKCLP của một số bộ, ngành, địa phương đã đi sâu phân tích khá đầy đủ kết quả THTKCLP đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để khắc phục. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc tự đánh giá, tự chấm điểm kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, công tác THTKCLP trong từng lĩnh vực cũng còn những khó khăn, hạn chế. Bên cạnh những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt quy định của Luật THTKCLP thì vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện Luật THTKCLP như ban hành Chương trình THTKCLP năm 2018 chậm so với quy định (sau tháng 5/2018 mới ban hành); chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2018 (đến ngày 8/4/2019 chưa có báo cáo); nhiều bộ, ngành, địa phương chưa triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường THTKCLP, đề ra Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTKCLP năm 2019 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội; Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công; các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020;...

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác. Siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng nợ công. Thực hiện nghiêm quy định trong quản lý tài sản công; tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% lượng xe ô tô công.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản,... Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41,85%.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào. Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ và tăng cường thanh tra, kiểm tra THTKCLP trong các lĩnh vực; xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: VGP./Nguyễn Hoàng

Thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) do ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban này trình bày khẳng định, Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ; cho rằng, công tác THTKCLP năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Chương trình THTKCLP sớm hơn so với các năm trước, tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện chương trình THTKCLP của các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và lồng ghép các nội dung liên quan đến THTK,CLP; ban hành nhiều nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các vấn đề lớn, quan trọng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, thu hồi tiền và tài sản cho Nhà nước,... Đây là những tiền đề quan trọng để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước.

Khẳng định cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Luật THTKCLP để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tránh tình trạng thực hiện Luật mang tính hình thức.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý thu, chi NSNN; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục bất cập, hạn chế trong phân bổ, sử dụng, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến THTKCLP; hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ; khắc phục các bất cập, hạn chế trong xây dựng và ban hành VBQPPL. Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, giảm thủ tục phiền hà, tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, THTKCLP; chấn chỉnh các hoạt động lễ, hội để thực hiện THTK,CLP trong nhân dân...

Tăng cường chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết; có biện pháp xử lý nghiêm và thực hiện công khai danh tính tập thể, cá nhân vi phạm ở các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ các quy định về gửi chương trình, gửi báo cáo kết quả THTKCLP. Tổng kết, đánh giá kết quả THTKCLP cần tập trung nêu rõ ưu điểm, tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực; các nhận định, đánh giá cần được lượng hóa và có đầy đủ số liệu, dẫn chứng.

Chú trọng công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác THTKCLP đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi, biểu hiện vi phạm Luật THTKCLP.

Nguyễn Hoàng