(Chinhphu.vn) – Đa số cử tri ủng hộ việc thành lập thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh Hà Nam đã có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện về việc thành lập thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (trên cơ sở sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu). UBND xã Thanh Bình và Thanh Lưu đã lập và niêm yết danh sách lấy ý kiến cử tri về Đề án, cử tri được lấy ý kiến theo từng hộ gia đình.

Kết quả, về nội dung sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu, tại xã Thanh Bình có 3.018/3.082 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,92%; tại xã Thanh Lưu có 4.502/4.579 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,31%.

Về nội dung đặt tên đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là thị trấn Tân Thanh, kết quả lấy ý kiến tại xã Thanh Bình có 3.015/3.082 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,83%; tại xã Thanh Lưu có 4.481/4.579 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,86%.

Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam cũng như Hội đồng nhân dân 2 xã Thanh Bình, Thanh Lưu, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm đều ủng hộ chủ trương này.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện về việc thành lập thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tại đây.

Tuệ Văn