(Chinhphu.vn)-Ngày 5/12, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Đây là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện VPCP và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm được xây dựng với tổng diện tích trên 6.000 m2, trong đó diện tích sử dụng cho bộ phận tiếp đón và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) gần 1.000 m2. Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh góp phần làm giảm đầu mối các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang hoạt động tại 19/20 sở, ban, ngành.

Đặc biệt, Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần tiết kiệm biên chế bố trí trực để giải quyết TTHC, tiết kiệm kinh phí, cơ sở vật chất vận hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành như hiện nay; từ đó tăng hiệu quả làm việc, sự minh bạch, công khai hóa thông tin, liên thông trong giải quyết các TTHC.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực của quản lý Nhà nước, tăng hiệu quả làm việc và sự minh bạch, công khai hóa thông tin về TTHC, tăng cường liên thông trong giải quyết TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh Thái Nguyên, tạo sự chuyển biến, đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Vì vậy, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử.

Sau lê khai trương, các công dân đầu tiên đã được giải quyết TTHC tại Trung tâm. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Ngay sau lễ khai trương, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên đã đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức và cá nhân./.

Thanh Xuân