(Chinhphu.vn) - Ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động thi đua và công bố Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

Bộ Chuẩn mực mới được ban hành dễ đọc, dễ nhớ. Trong đó, nêu 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và 2 quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

Có 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gồm: Tính tuân thủ; Sự cẩn trọng; Sự liêm chính; Sự tận tâm và chuyên cần; Tính chủ động, sáng tạo, thích ứng; Ý thức bảo mật thông tin.

Các quy định được nêu khái quát, ngắn gọn, rõ và cụ thể để dễ hiểu, tạo điều kiện dễ thực hành. Sáu chuẩn mực có sự bổ trợ lẫn nhau, phản ánh được cả những yêu cầu chung, những nét đặc trưng của hoạt động ngân hàng và tổng hợp lại sẽ vẽ nên hình ảnh tương đối đầy đủ của một người cán bộ ngân hàng nghiêm túc, mẫn cán, chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Hai quy tắc ứng xử gồm Ứng xử trong nội bộ và Ứng xử với khách hàng và đối tác. Đối với Ứng xử trong nội bộ có sự phân tách thành; ứng xử của cán bộ cấp dưới đối với cấp trên; ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới; ứng xử đối với cán bộ đồng cấp. Đối với Ứng xử với khách hàng và đối tác, Bộ chuẩn mực đưa ra những quy định khái quát về thái độ, phong cách giao tiếp với khách hàng và đối tác, thể hiện tính lịch sự và chuyên nghiệp của người cán bộ ngân hàng.

NHNH đã xác định việc triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực phải được duy trì thường xuyên, liên tục, lâu dài; cách thức triển khai đồng bộ, kiên trì, sâu rộng, với sự vào cuộc trách nhiệm cao của các cấp lãnh đạo, sự tham gia tích cực, tự giác của cán bộ, nhân viên ngân hàng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, đưa Bộ chuẩn mực từng bước thực sự đi vào cuộc sống.

Trước tiên cần thực hiện việc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Bộ chuẩn mực đến từng cán bộ, nhân viên các tổ chức hội viên thông qua việc phát hành sổ tay, các loại tờ rơi, áp phích phù hợp… để dán/treo tại quầy giao dịch, phòng họp hoặc nơi sinh hoạt chung.

Cùng với đó, HHNH sẽ phối hợp với các bên liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm sâu rộng về chủ đề trên.

NHNH sẽ phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vận động thực hiện tốt Bộ chuẩn mực trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; Phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng NHNN phát động thi đua trong toàn hệ thống ngân hàng gắn với việc thực hiện Bộ chuẩn mực, biểu dương đề nghị khen thưởng kịp thời những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

TS. Nguyễn Toàn Thắng

(Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam)