In bài viết

Bắc Giang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Bắc Giang là 9.925,843 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn được giao, tỉnh Bắc Giang đã ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

14/02/2023 15:27
Bắc Giang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Bắc Giang phấn đấu đến 31/12/2023, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn kéo dài

Tại Chỉ thị số 2/CT-UBND, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu; sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

31/12/2023, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn kéo dài

Về tiến độ giải ngân, Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đến ngày 31/3/2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước đã được giao kế hoạch đầu năm; đến ngày 30/6/2023, giải ngân đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 30/9/2023, giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 31/12/2023, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn kéo dài. Đến ngày 31/1/2024, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm kế hoạch.

Về tiến độ triển khai, Chỉ thị yêu cầu, đối với các dự án quyết toán, hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao vốn.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 phải tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện; phải có khối lượng và giao dịch với Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I năm 2023. Đối với các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II năm 2023…

Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố, cập nhật, nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình được giao phụ trách.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang lưu ý các sở, ngành, UBND các huyện đôn đốc các đơn vị còn lại dự kiến được phân bổ vốn năm 2023 khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn chi tiết đến danh mục dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Bám sát các văn bản hướng dẫn chuyên môn xây dựng, khẩn trương tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG năm 2023. Tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc triển khai thực hiện. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

LP