In bài viết

Bổ sung phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thay thế Nghị định số 33/2019/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 1 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

18/01/2023 16:48
Bổ sung phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Ảnh 1.

Đề xuất bổ sung phương thức "Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

Cụ thể, về các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định về các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm: (i) Trực tiếp tổ chức khai thác tài sản; (ii) Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; (iii) Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; (iv) Phương thức khai thác khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để phù hợp với tính chất đặc thù của từng loại tài sản và thực tế hiện nay, dự thảo Nghị định này bổ sung phương thức "Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ"; đồng thời quy định cụ thể về phạm vi của các phương thức khai thác bao gồm cả trường hợp khai thác toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản; trường hợp khai thác một phần của từng tài sản thì phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại; bỏ quy định không cho thuê đối với một số tài sản là đường, cầu, hầm...

Về nội dung của các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thực tế hiện nay, dự thảo Nghị định này bổ sung quy định về nội dung của phương thức khai thác "Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ". Cụ thể: Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là việc Nhà nước chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện trong một thời hạn nhất định theo Hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản được xác định cụ thể trong từng Hợp đồng chuyển nhượng nhưng tối đa không quá thời gian sử dụng còn lại của tài sản theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thu phí theo quy định của pháp luật và không thuộc tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

Quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của từng phương thức khai thác tài sản

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của từng phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trong đó: Sửa đổi thẩm quyền quyết định khai thác tài sản từ "Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh" thành "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh".

Quy định rõ trình tự, thủ tục; hồ sơ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tương ứng với từng thẩm quyền quyết định khai thác tài sản (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Điều kiện doanh nghiệp tham gia đấu giá khai thác tài sản  

Dự thảo quy định cụ thể điều kiện doanh nghiệp tham gia đấu giá khai thác tài sản phải đáp ứng điều kiện: (i) Có ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với việc quản lý, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình hạ tầng giao thông đường bộ tối thiểu 02 năm; (ii) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán theo quy định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp khai thác tài sản theo phương thức chuyển nhượng quyền khai thác tài sản thì có thêm điều kiện: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung của Hợp đồng khai thác tài sản theo các phương thức (Chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản, cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản): (i) Bổ sung quy định giá trị hợp đồng khai thác với hình thức thu tiền một lần cho cả thời gian khai thác, được thanh toán tối đa 02 lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trường hợp giá trị trên 1.000 tỷ đồng thì được thanh toán tối đa 03 lần trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; (ii) Bổ sung điều kiện điều chỉnh hợp đồng: Trường hợp doanh thu thực tế của năm mà doanh nghiệp nhận khai thác tài sản thu được lớn hơn 125% so với mức doanh thu của năm trong phương án tài chính theo Hợp đồng thì điều chỉnh Hợp đồng thông qua ký Phụ lục Hợp đồng theo nguyên tắc nộp bổ sung 50% phần doanh thu tăng thêm trên 125% vào tài khoản tạm giữ theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương