In bài viết

Bộ Xây dựng tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án phổ biến giáo dục pháp luật

(Chinhphu.vn) - Chiều 11/10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương) do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Huy chủ trì đã kiểm tra tại Bộ Xây dựng.

12/10/2023 09:28
Bộ Xây dựng tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án PBGDPL - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng… 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) cho biết, công tác PBGDPL tại Bộ Xây dựng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Xây dựng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc Bộ tập trung có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng tích cực PBGDPL qua hình thức trả lời văn bản, thông qua báo, tạp chí và Trang Thông tin điện tử của Bộ, thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Bộ còn PBGDPL thông qua việc tổ chức họp báo, thông cáo báo chí, thông qua thực hiện lồng ghép thi tìm hiểu về pháp luật xây dựng do một số trường thuộc Bộ Xây dựng tổ chức…

Hằng năm, Bộ Xây dựng đều ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền để cụ thể các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; phổ biến tuyên truyền các cơ chế chính sách, các quy định mới trong đầu tư xây dựng…

Có thể nói, công tác PBGDPL của Bộ Xây dựng thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL. Ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có sự thay đổi tích cực và chuyển biến rõ nét.

Thông qua hoạt động PBGDPL đã phát huy tinh thần, trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm phục vụ vào thực tiễn công việc mà mình đảm nhiệm; nâng cao hiểu biết để nhân dân tuân thủ pháp luật, hạn chế tình hình vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Đối với các doanh nghiệp, việc thực hiện PBGDPL đã góp phần cải thiện, bổ sung kiến thức pháp luật, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp, hạn chế vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL của Bộ Xây dựng còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Đó là, cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và công tác PBGDPL nói riêng còn hạn chế về số lượng; kinh phí phục vụ công tác PBGDPL từ nguồn chi thường xuyên của Bộ còn hạn hẹp; chế độ bồi dưỡng đối với các báo cáo viên hiện nay vẫn còn thấp, chưa tạo được động lực cho các báo cáo viên có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao…

Bộ Xây dựng tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đề án PBGDPL - Ảnh 2.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương Cao Huy

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương Cao Huy ghi nhận những kết quả trên, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung: Phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL nói riêng, trách nhiệm của Bộ Xây dựng nói chung trong triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các chương trình, đề án về PBGDPL, kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong các đơn vị thuộc Bộ.

Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ, đề án PBGDPL mới được ban hành; xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách, đồng thời công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương.

Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tăng cường thực hiện PBGDPL, truyền thông dự thảo chính sách pháp luật.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật vững mạnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng PBGDPL tốt. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này. Đây là vấn đề rất quan trọng và là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL…

Phát huy vai trò của từng đơn vị thuộc Bộ để đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phối hợp trong tổ chức các hoạt động PBGDPL, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Việc xác định tổ chức các hoạt động PBGDPL cần căn cứ theo nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể và các vấn đề đang được quan tâm còn nhiều vấn đề tranh cãi cần được thông tin, truyền thông, phổ biến kịp thời.

LS