In bài viết

Đề xuất bãi bỏ 5 VBQPPL lĩnh vực ngân hàng

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành.

21/03/2024 17:26

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của NHNN cho thấy, hiện nay vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN còn hiệu lực, nhưng nội dung của văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới, cần được rà soát, bãi bỏ để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Do đó, NHNN sẽ ban hành một thông tư để bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thống NHNN đốc ban hành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Theo dự thảo, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành sau đây:

1. Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 ngày 04/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng.

2. Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 ngày 05/12/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 04/12/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Thông tư số 34/2012/TT-NHNN ngày 27/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ ngân hàng của NHNN Việt Nam.

5. Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển