In bài viết

Đề xuất chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quản lý sử dụng tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; quản lý, sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

24/05/2023 16:50
Đề xuất chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản - Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản. Theo đó, Hội đồng đấu giá tài sản được người có tài sản đấu giá bảo đảm kinh phí tổ chức đấu giá tài sản gồm:

a) Chi phí lập hồ sơ tham gia đấu giá (bao gồm cả chi phí xây dựng Nội quy Quy chế cuộc đấu giá).

b) Chi phí niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản.

c) Chi phí bán và nhận hồ sơ cho người tham gia đấu giá.

d) Chi phí tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản.

đ) Chi phí tổ chức cuộc đấu giá (bao gồm cả chi phí thuê địa điểm tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan được giao xử lý việc đấu giá không bố trí được địa điểm bán đấu giá; chỉ thuê trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức cuộc đấu giá trong trường hợp cuộc đấu giá thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến; chi phí trả cho tổ chức đấu giá để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Đấu giá tài sản).

e) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.

Quy định mức chi

Đối với các nội dung chi đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định.

Đối với các nội dung chi thuê ngoài được thực hiện theo Hợp đồng ký kết theo quy định giữa người có tài sản đấu giá và đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các nội dung chi ngoài phạm vi quy định nêu trên thì Hội đồng đấu giá tài sản trình người có tài sản đấu giá quyết định nội dung chi, mức chi.

Hội đồng đấu giá tài sản có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tổ chức đấu giá tài sản, trình người có tài sản đấu giá để tổng hợp chung vào chi phí xử lý tài sản; trên cơ sở đó, người có tài sản đấu giá phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về phê duyệt dự toán chi phí xử lý tài sản.

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng đấu giá tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán, trình người có tài sản đấu giá thực hiện chi trả các chi phí có liên quan theo quy định. Các công việc phải thuê ngoài, Hội đồng đấu giá tài sản có trách nhiệm trình người có tài sản đấu giá ký Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dự toán kinh phí tổ chức đấu giá tài sản đã được phê duyệt nhưng không đủ để chi theo thực tế thì Hội đồng đấu giá tài sản lập dự toán kinh phí bổ sung, trình người có tài sản đấu giá để phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Hội đồng đấu giá tài sản hoặc người có tài sản đấu giá có trách nhiệm quyết toán các khoản chi phí cho việc đấu giá tài sản với người có tài sản đấu giá. Đối với kinh phí tổ chức đấu giá tài sản còn thừa (nếu có), Hội đồng đấu giá tài sản hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển trả lại người có tài sản đấu giá trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức đấu giá tài sản.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh