In bài viết

Đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy.

15/08/2023 20:40
Đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy - Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy bao gồm quy trình; định mức lao động; định mức trang thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư, văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu.

Theo dự thảo, căn cứ xác định định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

a) Quy trình chỉnh lý tài liệu

b) Định mức lao động 

c) Định mức sử dụng máy móc thiết bị 

d) Định mức sử dụng công cụ dụng cụ 

e) Định mức vật tư, văn phòng phẩm, định mức năng lượng tiêu hao

f) Định mức tiêu hao năng lượng 

g) Hệ số phức tạp. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy (hệ số 01) áp dụng phụ lục I 

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy phục vụ xây dựng CSDL (hệ số 01) áp dụng phụ lục II

Hệ số phức tạp áp dụng phụ lục III.

Dự thảo cũng nêu rõ, định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy quy định tại Thông tư này là định mức tối đa. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư này. 

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển