In bài viết

Đề xuất nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông.

22/02/2024 16:43
Đề xuất nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông- Ảnh 1.

Dự thảo đề xuất cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Theo đó, nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông theo quy định của pháp luật.

Nhà nước thực hiện kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên thuê, bên cho thuê và lợi ích chung của xã hội theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

Việc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông (giá thuê) được thực hiện thông qua phương thức kiểm soát giá thuê và phương pháp xác định giá thuê quy định.

Các phương thức kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Dự thảo nêu rõ các phương thức kiểm soát giá thuê gồm: Báo cáo giá thuê; niêm yết giá thuê; kiểm tra các yếu tố hình thành giá thuê; hiệp thương giá thuê.

Tổ chức, cá nhân căn cứ quy định và phương pháp xác định giá thuê tại Thông tư này để định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông do mình đầu tư (ngoài nguồn ngân sách nhà nước) và thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng; đồng thời thực hiện báo cáo giá thuê với cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá thuê, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá theo quy định.

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, trường hợp báo cáo giá thuê của doanh nghiệp chưa đầy đủ và chưa đúng các quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đình chỉ việc áp dụng giá thuê để xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi trực tiếp; hoặc bằng đường bưu điện; hoặc thư điện tử (có chữ ký điện tử) một văn bản báo cáo giá thuê đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi có sự thay đổi, biến động các yếu tố hình thành giá thuê và chế độ chính sách của Nhà nước tác động đến giá thuê, trường hợp tổ chức, cá nhân điều chỉnh lại giá thuê thì thực hiện báo cáo lại giá thuê đã được điều chỉnh theo các nội dung quy định.

Niêm yết giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân phải niêm yết giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông bằng Đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc niêm yết giá thuê phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông do Nhà nước định giá thì niêm yết giá thuê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định gắn với chất lượng, thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu và thực hiện đúng giá niêm yết. Ngoài hình thức niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch, tổ chức, cá nhân lựa chọn thêm một hoặc một số hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông do tổ chức, cá nhân định giá thì niêm yết giá thuê do tổ chức, cá nhân đã báo cáo giá thuê với cơ quan có thẩm quyền gắn với chất lượng, thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, điều kiện áp dụng giá và không được cho thuê cao hơn giá đã niêm yết.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển