In bài viết

Đề xuất quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

14/03/2024 16:26
Đề xuất quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán - Ảnh 1.

Dự thảo Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định tại Thông tư này.

Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.

Các hình thức mở tài khoản thanh toán

Theo dự thảo, các hình thức mở tài khoản thanh toán bao gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài khoản thanh toán chung.

Tài khoản thanh toán của cá nhân là tài khoản thanh toán do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản thanh toán do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản thanh toán.

Tài khoản thanh toán chung là tài khoản thanh toán có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Chủ tài khoản thanh toán chung là tổ chức, cá nhân. Người cư trú và người không cư trú không được mở tài khoản thanh toán chung.

Đối tượng mở tài khoản thanh toán tại NHNN

Sở Giao dịch NHNN mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức sau:

a- Tổ chức tín dụng (trụ sở chính);

b- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c- Kho bạc Nhà nước Trung ương;

d- Các tổ chức khác theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định thay thế Nghị định 101.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn.

Sử dụng tài khoản thanh toán mở tại NHNN

Tài khoản thanh toán mở tại NHNN được sử dụng để nộp, rút tiền mặt, phát hành séc, hạch toán, theo dõi và thực hiện các lệnh thanh toán qua các hệ thống thanh toán do NHNN tổ chức và vận hành, thanh toán từng lần qua tài khoản và các dịch vụ thanh toán khác do NHNN cung ứng.

Tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tại Sở Giao dịch NHNN được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán khi tham gia nghiệp vụ thị trường mở, mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bao gồm mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của tổ chức mở tài khoản để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán; cung cấp thông tin về giao dịch trên tài khoản thanh toán cho các tổ chức mở tài khoản tại NHNN để kiểm tra, đối chiếu.

Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản thanh toán tại NHNN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời về các thông tin, tài liệu, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và các thông tin khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh thành phố nơi mở tài khoản; chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.

Lãi suất đối với số dư trên tài khoản thanh toán

Dự thảo nêu rõ: Số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển