In bài viết

Sửa quy định về tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

21/09/2022 16:42
Sửa quy định về tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ

Thông tư bổ sung thêm 2 diện đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương là: 1- Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ; 2- Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung 3 loại Kỷ niệm chương, gồm: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

Số lượng bộ hồ sơ nộp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” là 1 bộ, hiện hành quy định số lượng chung đều nộp 2 bộ.

Ngoài hồ sơ bản giấy, phải gửi kèm thêm hồ sơ điện tử (ở định dạnh “.doc” hoặc “.docx” đối với Tờ trình, danh sách; ở định dạng “.pdf” đối với báo cáo thành tích và các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước).

Thông tư cũng quy định, Văn phòng Bộ Nội vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị của các đơn vị, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng đầy đủ, đúng quy định của các đơn vị.

Tham khảo thêm