In bài viết

Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức hỗ trợ pháp lý lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý

(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng và tổ chức việc xét thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý.

18/05/2024 10:46
Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức hỗ trợ pháp lý lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý- Ảnh 1.

Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý (Ảnh minh họa)

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý như sau: (*)

1- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho phép tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

3- Đáp ứng yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ hạng II đối với từng chức danh cụ thể quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chứng viên, đấu giá viên, hỗ trợ nghiệp vụ và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng cụ thể

Theo dự thảo, viên chức hỗ trợ pháp lý làm việc tại Trung tâm thông tin tư vấn công chứng được dự xét thăng hạng khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại (*), trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện đối với hỗ trợ pháp lý khi dự xét thăng hạng thì viên chức hỗ trợ pháp lý phải đáp ứng điều kiện đó.

Viên chức hỗ trợ pháp lý làm việc tại Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý được dự xét thăng hạng khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại (*).

Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ làm việc tại Phòng công chứng được dự xét thăng hạng khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại (*), trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện đối với hỗ trợ nghiệp vụ làm việc tại Phòng công chứng khi dự xét thăng hạng thì viên chức hỗ trợ pháp lý làm việc tại Phòng công chứng phải đáp ứng điều kiện đó.

Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ làm việc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản được dự xét thăng hạng khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại (*), trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện đối với hỗ trợ nghiệp vụ làm việc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản khi dự xét thăng hạng thì viên chức hỗ trợ pháp lý làm việc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phải đáp ứng điều kiện đó.

Cách thức xét thăng hạng

Dự thảo nêu rõ, việc xét thăng hạng được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định thành lập. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng

Theo dự thảo, viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (*) và các điều có liên quan tại Thông tư này, được Hội đồng xét thăng hạng công bố kết quả và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 1- Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận; 2- Viên chức là nữ; 3- Viên chức là người dân tộc thiểu số; 4- Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 5- Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Dự thảo nêu rõ, viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo dự thảo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bộ Tư pháp cho biết, đối với chức danh hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý, hiện nay cả nước có 24 viên chức, trong đó 14 viên chức làm việc tại Trung tâm thông tin tư vấn công chứng thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và 10 viên chức làm việc tại Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý thuộc Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.

Đối với chức danh hỗ trợ nghiệp vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý, hiện nay cả nước có 1.656 viên chức, trong đó có 273 viên chức làm việc tại 107 Phòng công chứng; 190 viên chức làm việc tại 55 Trung tâm đấu giá tài sản và 1.232 viên chức làm việc tại 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Qua thông tin từ các Sở Tư pháp thì hầu hết số này là viên chức hạng 3 (tương đương chuyên viên), chỉ có một số rất ít là viên chức hạng 2 (tương đương chuyên viên chính). Mặt khác, số lượng ít ỏi viên chức hạng 2 có được là do họ được nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính trong giai đoạn mà theo quy định pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn là công chức; đối với các viên chức còn lại thì vẫn giữ nguyên hạng 3 dù nhiều người đã công tác lâu năm, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Theo Bộ Tư pháp, việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ là cần thiết nhằm phù hợp với quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ viên chức này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Tuệ Văn