In bài viết

Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

22/09/2023 13:51
Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục - Ảnh 1.

Nhóm chỉ tiêu thống kê Trung học cơ sở gồm: Số học sinh trung học cơ sở; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, ngày 28/07/2017 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai thu thập thông tin thống kê trong toàn ngành giáo dục và biên soạn các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

Tuy nhiên, trong quá trình 05 năm triển khai, đến nay đã có một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan thay đổi; các bộ chỉ tiêu thống kê chuyên đề mới ban hành hoặc điểu chỉnh bổ sung có một số chỉ tiêu mới về giáo dục như: bộ chỉ tiêu thanh niên Việt Nam; bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; bộ chỉ tiêu phát triển giới; bộ chỉ tiêu kinh tế số …

Một số chỉ tiêu thống kê về tên gọi, khái niệm, phương pháp tính, phân tổ (như: trung cấp sư phạm, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên; trình độ chuẩn được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên, phân tổ biên chế,…) không còn phù hợp với các quy định mới ban hành theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các Thông tư khác…

Do đó, Bộ GD&ĐT xây dựng Dự thảo Thông tư Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục mới thay thế Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT, dự thảo mới kế thừa một số nội dung còn phù hợp, cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu mới, sửa đổi khái niệm, phương pháp tính cho phù hợp với quy định hiện hành.

Cụ thể, Giáo dục mầm non có các nhóm chỉ tiêu về: Nhà trẻ (gồm các nội dung: Số nhà trẻ, Số trẻ em nhà trẻ, Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ)

Nhóm chỉ tiêu Mẫu giáo gồm: Số trường mẫu giáo, mầm non; Số trẻ em mẫu giáo; Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mẫu giáo; Tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo…

Nhóm chỉ tiêu Tiểu học gồm: Số trường tiểu học; Số lớp tiểu học; Số học sinh tiểu học; Số giáo viên bình quân một lớp học cấp tiểu học; Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học…

Nhóm chỉ tiêu Trung học cơ sở gồm: Số trường cấp trung học cơ sở; Số lớp trung học cơ sở; Số học sinh trung học cơ sở; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở…

Nhóm chỉ tiêu Trung học phổ thông gồm: Số trường cấp trung học phổ thông; Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học phổ thông; Tỷ lệ chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh