In bài viết

Xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc 3 năm một lần

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030. Theo đó, Giải thưởng được tổ chức 03 năm một lần.

09/01/2023 16:41
Xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc 3 năm một lần - Ảnh 1.

Xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc 3 năm một lần

Mục đích của Giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà khoa học đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao và có nhiều công trình xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và Thống kê.

Giải thưởng được tổ chức 03 năm một lần.

Điều kiện đối với công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng

Theo Quy chế, điều kiện đối với công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng như sau: Mỗi công trình do một tác giả là nhà khoa học đang làm việc trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đăng ký. Mỗi tác giả được đăng ký 01 công trình xuất sắc để tham gia xét tặng giải thưởng.
Công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng đã được công bố ít nhất 01 năm và không quá 04 năm tính từ thời điểm có thư chấp nhận đăng ký đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng.
Công trình chưa đăng ký tham gia xét hoặc chưa được nhận bất kỳ giải thưởng cấp Bộ trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng. Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng (hồ sơ Giải thưởng), bao gồm 01 bộ hồ sơ điện tử và 01 bộ hồ sơ bản in, chi tiết hồ sơ như sau: 1. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng; 2. Thư chấp nhận đăng ký; 3. Toàn văn công trình đã được công bố; 4. Giấy xác nhận hoặc thư xác nhận đồng ý đăng ký xét tặng Giải thưởng của các đồng tác giả; 5. Lý lịch khoa học; 6. Thư giới thiệu của nhà khoa học có uy tín trong hoặc ngoài nước (nếu có và không quá 02 thư).

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng trong quý I của năm tổ chức Giải thưởng.

Thời hạn nộp hồ sơ Giải thưởng: Trước ngày 30 tháng 6 của năm tổ chức Giải thưởng. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ.

Thời hạn họp hội đồng đánh giá, xét chọn, công bố và trao thưởng trước ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức Giải thưởng; kết quả được thông báo tới các tác giả có công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Cơ cấu giải thưởng và định mức tiền thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất, không quá 10 giải; Giải Nhì, không quá 20 giải; Giải Ba, không quá 30 giải.

Định mức chi tiền thưởng cho các công trình đạt Giải thưởng được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4, Thông tư số 22/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Khánh Linh