(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Vị trí thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế có thời hạn định kỳ chuyển đổi là 5 năm
Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và thời hạn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi như sau:

Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn là 5 năm.

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có thời hạn là 3 năm.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế có thời hạn là 5 năm.

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp có thời hạn là 5 năm.

Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp có thời hạn là 5 năm.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật có thời hạn là 5 năm.

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo có thời hạn là 3 năm.

Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời hạn là 5 năm.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh