(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp về tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, đảo) và các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Theo dự thảo, cơ cấu tổ chức của Sở được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương và các tiêu chí quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được thành lập, tổ chức lại, giải thể theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao.

Giám đốc Sở là Ủy viên UBND cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu, là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND cấp tỉnh theo quy chế làm việc và phân công của UBND cấp tỉnh.

Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Sở không kiêm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp luật có quy định khác. Số lượng Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn