(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều kiện cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo dự thảo, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Thủy sản được cho thuê khu vực biển khi đáp ứng các điều kiện sau: 1- Khu vực biển được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển và cấp Giấy chứng nhận mà còn thời hạn sử dụng từ đủ 12 tháng trở lên; 2- Khu vực biển không có tranh chấp, khiếu kiện; 3- Khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 4- Khu vực biển chưa cho tổ chức, cá nhân nào thuê; 5- Việc cho thuê khu vực biển phải được thể hiện bằng Hợp đồng thuê khu vực biển và phải được công chứng; 6- Tổ chức, cá nhân cho thuê khu vực biển phải gửi một bản sao có công chứng Hợp đồng cho thuê khu vực biển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quyết định giao khu vực biển.

Tổ chức, cá nhân được góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Khu vực biển đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên; việc góp vốn không làm thay đổi mục đích sử dụng của khu vực biển.

Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Thủy sản được chuyển nhượng tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau: Tài sản gắn liền với khu vực biển không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; tài sản gắn liền với khu vực biển chưa thế chấp.

Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Thủy sản được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên.

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật đầu tư; b) Sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; c) Chưa vi phạm quy định của pháp luật đối với trường hợp đã được Nhà nước giao khu vực biển để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trước đó.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với khu vực biển có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển có tài sản chuyển nhượng khi được bên chuyển nhượng cho thuê khu vực biển hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc cấp lại giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển, được sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản trong khu vực biển nhận chuyển nhượng khi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và quyết định giao khu vực biển.

Góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được giao

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao (Hợp đồng góp vốn) với tổ chức, cá nhân nhận góp vốn phải được thực hiện thông qua hợp đồng góp vốn và được công chứng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng góp vốn của cá nhân phải được tổ chức, cá nhân có tên trên quyết định giao khu vực biển hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên.

Hợp đồng góp vốn của tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật ký tên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn