(Chinhphu.vn) – Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho rằng cần miễn thuế đối với các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ảnh minh họa

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Bộ Tài chính cho biết, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành đã có các chính sách ưu đãi thuế cụ thể đối với loại hình tổ chức tài chính vi mô (TCVM) (áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm thuế tối đa trong 9 năm tiếp theo hoặc thuế suất 20% trong 10 năm, miễn thuế tối đa trong 2 năm và giảm thuế tối đa trong 4 năm tiếp theo tùy thuộc địa bàn đầu tư đối với thu nhập của dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn của tổ chức TCVM; áp dụng thuế suất ưu đãi 20% đối với tổ chức TCVM ở các địa bàn còn lại và kể từ ngày 1/1/2016 áp dụng thuế suất là 17% ...).

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011, Bộ Tài chính cũng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn cụ thể chính sách ưu đãi thuế áp dụng thí điểm đối với các tổ chức TCVM. Theo đó, tổ chức TCVM được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 1/1/2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 20% trong suốt thời gian hoạt động và được miễn thuế TNDN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động TCVM.

Bộ Tài chính cũng cho biết, theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Khoản 5 Điều 4) thì tổ chức TCVM là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Thực chất tổ chức TCVM là một loại tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực tài chính như các ngân hàng thương mại khác, nhưng có đặc thù là đối tượng phục vụ chỉ giới hạn trong một số đối tượng gặp khó khăn, quy mô kinh doanh nhỏ (cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ). Thực tế hiện nay đã có một số ngân hàng thương mại tham gia cung cấp dịch vụ này, vì vậy, thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng này chỉ nên được ưu đãi hơn so với thu nhập từ kinh doanh tài chính thông thường (áp dụng thuế suất ưu đãi 20%, từ 1/1/2016 là 17% như nêu trên) mà không nên bổ sung vào diện miễn thuế.

Riêng đối với các tổ chức tài chính vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trong đó có các tổ chức TCVM 100% vốn nhà nước thì cần khuyến khích để tạo nguồn vốn cho tổ chức tiếp tục hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, quy mô kinh doanh nhỏ, góp phần khuyến khích kinh tế hợp tác ở khu vực nông thôn.

Vì vậy, để khuyến khích phát triển hoạt động TCVM, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội, góp phần khuyến khích kinh tế hợp tác ở khu vực nông thôn, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế TNDN cho các tổ chức TCVM hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Miễn thuế , tổ chức , tài chính , vi mô