(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP còn nhiều bất cập, có một số nội dung hướng dẫn còn thiếu hoặc chưa rõ ràng với các văn bản pháp luật có liên quan và chưa phù hợp khi áp dụng thực hiện trong thực tế quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại một số địa phương.

Theo đó, có nhiều nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung như: Bổ sung nội dung quy đổi diện tích làm cơ sở xây dựng phương án giá; sửa đổi một số khoản chi phí trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đặc biệt là chi phí khấu hao, chi phí bảo trì; sửa đổi về quy trình lập hồ sơ phương án giá; sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách hỗ trợ trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; bổ sung nội dung hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn…

Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bổ sung nhiều nội dung mới

Quy định về tên và đơn vị tính sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, dự thảo đề xuất: Sửa đổi, bổ sung một số đơn vị tính và tên một số sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; bổ sung quy định hệ số quy đổi các sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo diện tích tưới tiêu chủ động bằng động lực đối với diện tích lúa để các đơn vị dễ triển khai thực hiện xây dựng phương án giá.

Đối với quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: Để tránh các đơn vị nhầm lẫn các khoản chi phí được tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, tại Nghị định thay thế tách riêng quy định các khoản mục chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và ghi rõ chi tiết từng khoản mục chi phí được tính trong giá hai loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác).

Quy định về quy đổi diện tích để xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: Do đặc thù của ngành thủy lợi đa dạng về địa hình, loại hình sản phẩm dịch vụ thủy lợi nên để giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho đơn vị trong quá trình xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, bổ sung thêm quy định về quy đổi diện tích. Theo đó, các đơn vị địa phương chỉ cần xây dựng phương án giá cho 01 loại hình sản phẩm, dịch vụ theo diện tích đã được quy đổi về diện tích của sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đó.

Bộ Tài chính cũng bổ sung, nội dung quy định liên quan đến hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của NSNN để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo đó, bổ sung quy định về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, quy định cụ thể các nội dung được hỗ trợ kinh phí, phương thức, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước và hồ sơ, trình tự xác định kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh