(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa. Trong đó, Bộ đề xuất quy định tần suất khảo sát luồng đường thủy nội địa (tần suất khảo sát).

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, tần suất khảo sát định kỳ được xác định theo các tiêu chí chủ yếu sau: 1- Loại đường thủy phục vụ quản lý; 2- Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa; 3- Vai trò của luồng, tuyến vận tải thủy nội địa; 4- Trọng tải phương tiện lớn nhất hoạt động trên luồng, tuyến qua các điểm mặt cắt được quản lý, theo dõi đếm phương tiện.

Việc xác định tần suất khảo sát định kỳ đối với luồng đường thủy nội địa quốc gia theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, được xác định cụ thể theo các tiêu chí sau: 1- Loại quản lý đường thủy nội địa điểm tối đa 30 điểm (Đường thủy loại 1: 30 điểm; loại 2: 25 điểm; loại 3: 20 điểm).

2- Vai trò của luồng vận tải thủy nội địa tối đa 30 điểm (Luồng đường thủy thuộc tuyến vận tải thủy chính: 30 điểm; luồng đường thủy không thuộc tuyến vận tải thủy chính, nhưng có kết nối trực tiếp với tuyến vận tải thủy chính: 25 điểm; luồng đường thủy không thuộc tuyến vận tải thủy và tuyến vận tải thủy chính: 15 điểm).

3- Phương tiện thủy hoạt động thực tế trên luồng tối đa 20 điểm (Có phương tiện thủy nước ngoài hoặc phương tiện thủy có trọng tải từ 2.000 tấn trở lên: 20 điểm; có phương tiện thủy có trọng tải từ 1.000 tấn đến dưới 2.000 tấn: 15 điểm; có phương tiện thủy có trọng tải dưới 1.000 tấn: 10 điểm).

4- Cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa tối đa 20 điểm (Luồng đường thủy nội địa cấp đặc biệt, cấp I: 20 điểm; luồng đường thủy nội địa cấp II, III: 15 điểm; luồng đường thủy nội địa cấp IV trở xuống: 5 điểm).

Dựa theo tiêu chí trên, tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa quốc gia phân thành 3 loại, gồm: Tần suất khảo sát 1 năm/lần đối với luồng có tổng số điểm chấm đạt từ 85 điểm trở lên; tần suất khảo sát 2 năm/lần đối với luồng có tổng số điểm chấm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; tần suất khảo sát 5 năm/lần đối với luồng có tổng số điểm chấm đạt dưới 70 điểm.

Đối với luồng đường thủy nội địa địa phương, Sở Giao thông vận tải căn cứ thực tế, xem xét tiêu chí đánh giá trình UBND cấp tỉnh quyết định tần suất khảo sát định kỳ nhưng không quá 5 năm/lần.

Đối với luồng đường thủy nội địa chuyên dùng, tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng quyết định tần suất khảo sát định kỳ nhưng không quá 5 năm/lần.

Định kỳ 3 năm/lần, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải cập nhập, bổ sung, tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh công bố danh mục tần suất khảo sát định kỳ luồng đường thủy nội địa quốc gia, luồng đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn