(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó, Bộ đề xuất tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 1- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 2- Có chuyên ngành đào tạo từ bậc đại học trở lên liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải; 3- Đã qua thực tế làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo quy định tại khoản 2 từ đủ 5 năm trở lên.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gồm: Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải; sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp); giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

Dự thảo nêu rõ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, lập 1 bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giao thông vận tải. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Theo dự thảo, các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020.

Hàng năm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải rà soát, lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giao thông vận tải. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Giao thông vận tải.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn