(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí kỹ thuật của hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS).

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hệ thống RIS-PACS bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống lưu trữ hình ảnh y khoa của người bệnh được lưu trữ tối đa 01 năm; trạm làm việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh; phần mềm quản lý thông tin hình ảnh y khoa; phần mềm có các chức năng thu nhận, xử lý, truyền tải hình ảnh y khoa từ các thiết bị sinh ảnh; kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua tiêu chuẩn HL7 và kết nối với hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế quy định; chức năng xử lý hình ảnh chuyên sâu (nếu có) và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa tập trung bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật; kết nối với các hệ thống RIS-PACS; có hạ tầng lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa với thời gian lưu trữ theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh; có khả năng liên thông, kết nối dữ liệu hình ảnh y khoa trên toàn hệ thống và kết nối với các hệ thống RIS-PACS khác; có chức năng thao tác và xử lý hình ảnh; có chức năng khai thác, xử lý, quản lý dữ liệu hình ảnh y khoa và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm triển khai hệ thống RIS-PACS để lưu trữ hình ảnh y khoa của người bệnh tối đa trong vòng 01 năm; thực hiện kết nối dữ liệu hình ảnh y khoa của người bệnh tại đơn vị với hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu y khoa tập trung để bảo đảm thời gian lưu trữ hình ảnh y khoa của người bệnh đáp ứng yêu cầu của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hệ thống RIS-PACS đáp ứng tối thiểu mức nâng cao theo quy định thì được phép không in phim tại đơn vị.

Bộ Y tế thống nhất quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh y khoa tập trung để phục vụ công tác quản lý ngành và khai thác dữ liệu lớn. Việc khai thác dữ liệu lớn phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính riêng tư của người bệnh theo quy định của pháp luật.

Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện trên hệ thống RIS-PACS, theo dự thảo, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hệ thống RIS-PACS đạt mức nâng cao theo quy thì được chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên hệ thống RIS-PACS theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hệ thống RIS-PACS đạt mức chuyên sâu theo quy định thì các dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện trên hệ thống RIS-PACS được chi trả theo mức chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn