(Chinhphu.vn) – Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân (CAND). Dự thảo nêu rõ xử lý vi phạm được phát hiện khi tiến hành thanh tra.

Ảnh minh họa
Theo dự thảo, khi tiến hành thanh tra, nếu phát hiện vi phạm đến mức phải xử lý ngay thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra phải lập biên bản về việc vi phạm để làm cơ sở cho việc xử lý. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.

Khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

Trong trường hợp người ra quyết định thanh tra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra thì Trưởng đoàn thanh tra chỉ đạo tập hợp hồ sơ, tài liệu để chuyển Cơ quan điều tra. Việc bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra được lập thành biên bản.

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra

Dự thảo nêu rõ, trường hợp người ra quyết định thanh tra thấy cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có văn bản về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra để Trưởng đoàn thanh tra thực hiện.

Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra kiến nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan.

Trưởng đoàn thanh tra thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra cho đối tượng thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu cần thiết) và tổ chức triển khai thực hiện.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức