(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quản lý: a- Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc doanh nghiệp có tiểu đoàn tự vệ; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn; b- Hải đội dân quân thường trực; c- Đại đội pháo phòng không, pháo binh Dân quân tự vệ; tiểu đoàn tự vệ, hải đoàn tự vệ được giao trong thời gian huấn luyện, hoạt động.

Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý: a- Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không quy định tại điểm a trên và quản lý đơn vị Dân quân tự vệ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này ngoài thời gian huấn luyện, hoạt động; b- Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp huyện thành lập trong thời gian huấn luyện, hoạt động.

Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quản lý: a- Đơn vị Dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền thành lập và đơn vị Dân quân tự vệ được giao quản lý; b- Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp trên thành lập ngoài thời gian huấn luyện, làm nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền điều động.

Quân chủng Hải quân quản lý: a- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp nhà nước có phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển; b- Đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân.

Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội quản lý đơn vị tự vệ thuộc quyền.

Số lượng Phó chỉ huy trưởng

Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã quy định như sau: a- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2, biên giới, ven biển, đảo được bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng; b- Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc quy định tại điểm a thì bố trí 01 Phó Chỉ huy trưởng.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bố trí 01 Phó Chỉ huy trưởng; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm 02 Phó Chỉ huy trưởng theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.