(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ (KHCN) dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ 28/12/ 2020.

Ảnh minh họa

Mục đích của Giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích giảng viên trẻ, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học.

Đối tượng tham gia Giải thưởng gồm:

Giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (gọi chung là giảng viên trẻ) có công trình khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ gửi tham gia Giải thưởng (gọi tắt là công trình);

Sinh viên đang theo học ở cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng có đề tài nghiên cứu khoa học gửi tham gia Giải thưởng (gọi tắt là đề tài).

Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ được tổ chức 03 năm một lần.

Giải thưởng dành cho sinh viên được tổ chức hằng năm.

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng gồm 6 lĩnh vực: 1. Khoa học tự nhiên; 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ; 3. Khoa học y, dược; 4. Khoa học nông nghiệp; 5. Khoa học xã hội; 6. Khoa học nhân văn.

Theo Thông tư, công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người;

- Công trình đã được nghiệm thu theo quy định và được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;

- Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

Đề tài của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện:

- Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;

- Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 28/12/ 2020.

Khánh Linh