(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho cơ sở giáo dục gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn thu hoạt động của các cơ sở giáo dục, bao gồm nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa...

Dự thảo nêu rõ về chi hoạt động tự đánh giá. Theo đó, cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để chi cho hoạt động tự đánh giá, cụ thể:

Chi thuê chuyên gia tư vấn: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị mình theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tự đánh giá đề nghị Hiệu trưởng cơ sở giáo dục quyết định việc thuê chuyên gia tư vấn (trong và ngoài nước) để giúp Hội đồng tự đánh giá triển khai việc tự đánh giá. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên nhưng phải phù hợp với khả năng kinh phí của cơ sở giáo dục và tuân theo các quy định hiện hành về tài chính của Nhà nước.

Chi xây dựng phương án điều tra, thu thập thông tin, minh chứng; xử lý, phân tích kết quả thu thập thông tin; viết báo cáo tự đánh giá: tối đa 10.000.000 đồng/kết quả tự đánh giá hoàn chỉnh.

Đối với chi hoạt động đánh giá ngoài: Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ bộ về cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục (không quá 07 người); tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ bộ về cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia (không quá 15 người): Tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/hồ sơ cơ sở giáo dục.

Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá đối với cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục (tối đa không quá 04 ngày và không quá 07 người), nghiên cứu hồ sơ đánh giá đối với cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia (tối đa không quá 04 ngày và không quá 15 người): Tối đa không quá 300.000 đồng/người/ngày.

Chi viết báo cáo đánh giá ngoài: Mức chi khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 2.000.000 đồng/báo cáo.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh