(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Tài nguyên nước, biển và hải đảo - Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi lĩnh vực tài nguyên môi trường, bao gồm: đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và một số nhiệm vụ chi khác về tài nguyên môi trường.

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi lĩnh vực tài nguyên môi trường do các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi lĩnh vực tài nguyên môi trường do các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện.

Dự thảo nêu rõ nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. Đối với quản lý đất đai, ngân sách chi cho các nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ và theo chuyên đề theo quyết định của cấp có thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo thống kê đất đai; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước và theo vùng; thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh; xây dựng, cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Đối với đo đạc và bản đồ, viễn thám, chi cho các nội dung: Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia và hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia; thành lập và hiệu chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, lập bản đồ hành chính toàn quốc và cấp tỉnh; đo đạc bản đồ về biên giới quốc gia; xây dựng hệ thống không ảnh cơ bản; mua tín hiệu ảnh viễn thám, tư liệu ảnh viễn thám phục vụ công tác giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai trong trường hợp trạm thu ảnh vệ tinh ở Việt Nam và cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia không đáp ứng được yêu cầu về dữ liệu viễn thám và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản gồm các nội dung chi: Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và các chuyên đề về địa chất, khoáng sản; thăm dò một số loại khoáng sản quan trọng phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội (nếu có) theo quy định của pháp luật về khoáng sản; Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực biên giới, hải đảo; khu vực cấm hoạt động khoáng sản vì lý do quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về khoáng sản..

Đối với tài nguyên nước, các nội dung chi là: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; kiểm kê tài nguyên nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền; điều tra hiện trạng khai thác, xả nước thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Trong lĩnh vực Biển và Hải đảo, chi cho các nhiệm vụ: Điều tra cơ bản tài nguyên biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền và phân cấp của pháp luật hiện hành; Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh; Hoạt động hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phạm vi liên tỉnh…

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất rõ những nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.